Sunday, September 19, 2010

7 segment display MIDICOM

dinten kahiji kuliah kaping 20 september tabuh tujuh. kuliah leb teknik interface, mata kuliah ieu teh lanjutan tina matakuliah mikroprosessor. manawi teh bakal halal bihalal hungkul, tapi geuning diajar full.
lebet leb langsung diajar display 7 segment anu aya dina midicom. bilih aya nu teu acan uninga perkawis midicom. midicom teh nyaeta trainer mikroprosessor anu sering dianggo dina perkuliahan, jenisna aya anu intel 8085 sapertos nu aya di kampus, aya anu intel 4040 4 bit, aya oge anu intel 16 bit.
display 7 segment anu aya dina midicom teh nyaeta kaluaran tina register. register anu dianggo nyaeta display register. display register ieu aya dina alamat memory 618A dugi ka 6191. kumargi dina trainer midicom 8085 ieu aya 8 7 segment, janten sesuai sareng pengalokasian alamat memory na, nyaeta
618A kanggo 7 segment 0

618B kanggo 7 segment 1
618C kanggo 7 segment 2
618D kanggo 7 segment 3
618E kanggo 7 segment 4
618F kanggo 7 segment 5
6190 kanggo 7 segment 6
6191 kanggo 7 segment 7
aya sababaraha langkah supaya urang tiasa ngamunculkeun data mangrupa angka atanapi hurup dina 7 segment anu didieu disebat routine.
1. routine nu kahiji nyaeta LOAD DISPLAY. routine ieu fungsinya nyaeta nge-load data tina register kana display register. routine ieu aya dina alamat 0FE2. data nu bade ditampilkeun disimpen dina register A. offset na disimpen dina register E.
anu dimaskad offset nyaeta posisi dimana urang nyimpen data anu bade dimunculkeun dina 7 segment. misalkeun, urang hoyong nyimpen angka 1 dina 7 segment 3, mangka settingan offset na kedah dina 3. upami hoyong nyimpen angka 1 dina 7 segment 2, setting offset na dina 2.
nama : LDIS
alamat : 0FE2
input : register A
offset : register E
conto:
org 7000h
mvi a,21
mvi e,1


2. routine anu kadua nyaeta output display (OUTDIS). outdis ieu mindahkeun/ngamunculkeun data tina buffer display register kana 7 segment.
detailna:
nama : OUTDIS
alamat : 0FE5
input : register B
output : -
conto:
mvi B,FF-----> ieu maksudna nyaeta digit anu ditampilkeun ti kawit 7 segment 0 dugi ka 7 segment 7
mvi B,0F-----> ieu maksudna nyaeta digit anu ditampilkeun ti kawit 7 segment 0 dugi ka 7 segment 3.

loop mvi B,FF
call 0FE5
jmp loop

conto 1 + 2:
org 7000
mvi a,21
mvi e,2
loop mvi b,ff
call 0FE5
jmp loop

hasilna, dina 7 segment 2 dieusi ku angka 1, dina 7 segment 3 dieusi ku angka 2.
cat: ngan aya catetan didieu, bakal aya muncul angka 21 anu redup dina 7 segment 3 sareng 7 segment 4. ieu mangrupakeun kakirangan tina LDIS + OUTDIS. nu matak, biasana 7 segment dilapisan ku warna hideung.

saleresna aya hiji routine deui, nyaeta routine CLEAR DISPLAY, routine ieu fungsina ngahapus data anu aya dina display register, supaya hasil anu ditampilkeun sesuai sareng anu dipiharep.
detailna:
nama : CDIS
alamat : 0FDF

conto program munculkeun angka 2010 dina 7 segment midicom

call 0FDF
mvi a,10
mvi e,0
call 0FE2
mvi a,20
mvi e,2
call 0FE2
loop mvi b,0FF
call 0FE5
jmp loop


saleresna masih aya keneh latihan, nyaeta edit isi memory alamat 618A dugi ka 6191 supados ngartos, data anu muncul dina 7 segment, sareng data anu di ketik dina keyboard. latihan nampilkan nama dina 7 segment. cara nampilkeun nama dina 7 segment, kedah ngalangkungan heula edit isi memory alamat 618A-6191, supados tiasa edit display 7 segment.

No comments:

Post a Comment

komen?